"Mens, sta op en herinner jezelf"

Het ontwaken van het zelf,

stapstenen voor spirituele groei

Opgesteld door Bram Moerland

Wie ben jij? Wat is de zin van jouw leven? Wat is jouw bestemming?
De stapstenen voor spirituele groei bieden je een werkwijze om het antwoord op die vraag zelf te geven.
Eerst lees je hier de zeven zelfbeginselen. Daarna volgen de zeven zelfwerken.

Je kunt ook de zelfbeginselen overslaan en meteen doorgaan naar:
De zeven zelfwerken

Hiermee betreden we dit spirituele pad:
De zeven zelfbeginselen

1. Hier en nu

De stapstenen voor spirituele groei zijn gericht op toepassing in de praktijk van het leven. Uitgangspunt is een vorm van spiritualiteit die zich niet wil afzonderen van de wereld, maar daaraan zinvol wil deelnemen, met inzet van je eigen talenten en mogelijkheden.
Thomas evangelie:
Het koninkrijk is uitgespreid over de aarde. 113
De nieuwe aarde is er al. 51
Reageren? Ga naar Hier en nu.

2. Verbinding met ware zelf

Onder zelfverwerking verstaan we het loslaten van de identificatie met een beeld van jezelf, je valse zelf, en de verbinding met het ware zelf, je eigen wortel in de werkeijkheid.
Thomas evangelie:
Ken je jezelf niet, dan verkeer je in armoede. 3
Als je jezelf kent, dan zul je ook gekend worden. 3
Ego en zelf. 61
En zo kunnen we leren om de sluitsteen van ons wezen, onze natuurlijke eigenheid, ons ware zelf, op een krampachtige manier te onderdrukken. 66
Wil je reageren? Ga naar Ware Zelf.

3. Het goede of kwade behoort niet tot een domein van de werkelijkheid

De werkelijkheid is uiterst veelzijdig. Merkwaardig genoeg zijn er nogal wat spirituele tradities die een deel daarvan proberen te verdonkeremanen. Ze hakken dan gewoonlijk de werkelijkheid in twee delen. Het ene deel noemen ze goed en het andere kwaad. Ze zijn dualistisch. Zulke oordelen bestaan uit gedachten over de werkelijkheid, en die bedenksels zijn geen deel van de werkelijkheid zelf.
De filosoof Plato bijvoorbeeld beschouwde alles wat materie is, en dan vooral het menselijk lichaam, als minderwaardig, verachtelijk. Alleen het geestelijke vond hij goed. Dat dualisme van materie en geest, van lichaam en ziel, bedacht door Plato, is later overgenomen door de christelijke kerkvaders en dat heeft een zwaar stempel gedrukt op de westerse spiritualiteit.
In de zelfstappen voor spirituele groei wordt geen enkel deel van de werkelijkheid buitengesloten. Niets van dat-wat-is is in zichzelf goed of slecht. Dat is de essentie van non-dualisme.
Het is in het handelen van de mens dat het goede of kwade gestalte krijgt. Dat betekent ook dat de verantwoordelijkheid voor goed en kwaad geheel bij mensen berust.
Thomas evangelie:
Door de ene helft van de werkelijkheid te minachten, en de andere helft te verheerlijken raak je het zicht op de heelheid van de werkelijkheid kwijt. 22
Wanneer je de twee één hebt gemaakt zul je binnengaan in het koninkrijk.  22
Waar het steeds om gaat in het Thomas evangelie is heelheid als mens.  58
Dat men om een heel mens te kunnen worden de werkelijkheid in z'n totaliteit zou moeten omarmen is een standpunt dat vaak protest oproept. Want men verstaat dan dat je alles zou moeten goedvinden.  58
Drie is het getal van de heelheid. 71
Bij die heelheid hoort ook het lichaam.  87
Als jullie de twee één maakt, zul je een zoon van de mens worden.  106
Reageren? Ga naar Non-dualisme.

4. De geraaktheid van je hart als richtsnoer voor je handelen in de wereld

Is dan alles maar mogelijk als het goede en het kwade niet op zichzelf, los van de mens bestaan? Nee zeker niet. Want wat overblijft na het loslaten van aangeleerde oordelen over goed en kwaad, is je eigen geraaktheid als mens. Die geraaktheid komt voort uit je eigen kennis van goed en kwaad, jouw eigen innerlijke morele kompas. Sommige gebeurtenissen kunnen je daarom diep raken. Je wordt daardoor geroepen en bewogen. Je weet dan dat je daar iets mee te doen hebt, dat je daar antwoord op hebt te geven.
Thomas evangelie:
Meneer Pastoor en de wijsheid van de weigering. 26
Het verraad van je eigen hart.  35
Dan is er de bereidheid geraakt te worden in je hart  36
De bereidheid geraakt te worden in je hart.  58
Reageren? Ga naar Geraaktheid.

5. Overgave

Soms doet het leven pijn. De Zelfstappen zijn niet gericht op verlossing van het lijden. Wie een heel mens wil worden zal bereid moeten zijn het leven in z'n volheid te ervaren, inclusief het lijden. Dat heet overgave.
Overgave is onvoorwaardelijk. Alleen die overgave zal de mens ook de diepst mogelijke levensvreugde kunnen brengen. Als men die vreugde wil, zal men ook het lijden erbij moeten nemen.
Het antwoord op het lijden van een medemens is barmhartigheid en liefdevolle nabijheid.
Liefde en levensvreugde sluiten het lijden niet uit, maar juist in. Ze vormen met z'n drieŽn de diepte van de werkelijkheid.
Thomas evangelie:
Juist die onthechtheid maakt de strijdloze en onvoorwaardelijke overgave mogelijk aan de werkelijkheid in het hier en nu.  54
Die overgave zal de mens ook de diepst mogelijke levensvreugde brengen.  58
Moeder Maria afgebeeld met lege handen, en de palmen van haar handen naar voren gericht, is het ontroerende symbool van de onvoorwaardelijke en oordeelloze overgave aan de werkelijkheid in zijn totale volheid.  69
De beelden en de verhalen zullen verbleken in het licht van de werkelijkheid,  in je eigen overgave aan het werkelijk bestaande.  83
Reageren? Ga naar Overgave.

6. Alleen door twijfel kun je groeien

Voor wijsheid als onderdeel van spirituele groei is twijfel een onontbeerlijk instrument. Alleen vanuit twijfel kunnen keuzes gemaakt worden en nieuwe stappen gezet op het spirituele pad.
Wie meent de waarheid in pacht te hebben maakt geen keuzes. Zo iemand herhaalt steeds hetzelfde antwoord, ongeacht de vraag die het leven op enig moment stelt. Daar leer je niets van. Daar kun je ook niet aan groeien.
Thomas evangelie:
Het beeld is niet de werkelijkheid. 40
Dat waar het om gaat, is voorbij alle beelden. 45
Onvermijdelijk verlies van godsbeelden. 83
De winst van het verlies van beelden. 84
Het beeld dat ze van Jezus willen maken. 91
De vrouw draagt op haar rug een kruik vol met beelden. 97
Maar het verleden bestaat alleen nog in je eigen verbeelding. 101
Reageren? Ga naar Spirituele groei.

7. Zingeving is persoonlijke daad

Als je de moed hebt te handelen in de wereld vanuit je eigen geraaktheid, los van aangeleerde oordelen over goed en kwaad, dan zul je ontdekken dat je rijkelijk gezegend bent met talenten om vorm te geven aan wat jou innerlijk beweegt.
Sommige mensen zijn uitgesproken denkers en anderen zijn uitgesproken gevoelsmensen. Er zijn vrije vogels en mensen die het best functioneren in een team. Jij bent de enige mens op de wereld in jouw situatie, met jouw talenten. Jij bent anders dan alle anderen. Jouw situatie in de wereld en jouw persoonlijjke eigenheid vormen samen het gereedschap waarmee je zin kunt geven aan je bestaan. Je zult beloond worden met gevoelens van geluk en met het ervaren besef dat jouw bestaan zinvol is, als je je persoonlijke eigenheid tot expressie kunt brengen in je relaties tot je medemens en tot het leven om je heen.
Niet alleen jij bent uniek. Ook alle andere mensen zijn uniek. Die rijkdom aan verscheidenheid van alle mensen onderling is één van de mooiste aspecten van het menszijn. De erkenning daarvan laat je de verrassende functionaliteit zien van de natuurlijke verschillen van mensen ten opzichte van elkaar.
Als je handelen in de wereld samengaat met respect voor de eigenheid van de ander, dan zal dat bijdragen aan de realisatie van een oneindige rijkdom aan individuele ontplooiing.
Liefde tot een medemens is allereerst het schenken van ruimte aan die ander om anders te zijn dan jij. Als iemand door een medemens bevestigd wordt in zijn eigenheid, met een liefdevol gebaar, een bemoedigend woord, of zelfs alleen maar een luisterend oor, kan dat een aanzet zijn tot persoonlijke bloei. Je medemens bemoedigen kost niets, maar kan voor die ander heel kostbaar zijn. Wij mensen hebben elkaar nodig. Niet als de gevangenbewaarders van absolute waarheden, maar als moedige mensen die in vrijheid elkaar onderling steunen en bevestigen in ieders eigen, unieke bijzonderheid.
Thomas evangelie:
Zoals de klei tot beschikking staat van de pottenbakker, zo zal de materiële werkelijkheid, ook je eigen lichaam, je dienstbaar zijn in je persoonlijke zingeving aan je leven en daarmee aan de hele schepping. 19
Door ons geloof in de absolute waarheid van de aangeleerde afspraken los te laten, betreden we een oneindige ruimte aan zingeving. 27
Maak je geen zorgen waarmee je je zult bekleden. 36
Het leven heeft zin voor jou als je handelen in de wereld samengaat met de ervaring van zinvolheid. 36 
Het leven heeft zin als je er zin in hebt. 36
De werkelijkheid bekleden met betekenis. 36
De mens is zelf de permanente schepper van zijn eigen wereld. 50
God tegen Mosje: Ik heb jou een innerlijk weten meegegeven van jouw bestemming. 75
Reageren? Ga naar Zingeving.

Ga verder naar:
De zeven zelfwerken

(top)

Dit is een pagina van de website www.brammoerlandsstapstenen.nl